0
Twój koszyk jest pusty.

Regulamin świadczenia usług przez Gabinet Kosmetyki Estetycznej


Szanowni Klienci!


W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie Klientów oraz Personel Gabinetu, a także w celu stałego podwyższania jakości świadczonych usług, uprzejmie prosimy o zapoznanie się z poniższym Regulaminem przed przystąpieniem do korzystania z usług Gabinetu. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z oferty Gabinetu Kosmetyki Estetycznej.


Postanowienia ogólne


Gabinet Kosmetyki Estetycznej jest powiązany ze stroną internetową www.gabinetkosmetykiestetycznej.pl, e-mail: kosmetyka.estetyczna@op.pl.


Klienci Gabinetu Kosmetyki Estetycznej są zobowiązani przed rozpoczęciem zabiegu do zapoznania się z Regulaminem świadczenia usług oraz do przestrzegania postanowień Regulaminu.


Skorzystanie z oferty Gabinetu Kosmetyki Estetycznej oznacza akceptację Regulaminu bez konieczności jego podpisania.

Higiena i bezpieczeństwo


W Gabinecie Kosmetyki Estetycznej mają zastosowanie aktualne wytyczne Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań sanitarnych, jakim powinny odpowiadać gabinety kosmetyczne i/lub odnowy biologicznej.


Jakiekolwiek zabiegi związane z naruszeniem ciągłości tkanek wykonywane są w sterylnych rękawiczkach jednorazowego użycia, fartuchu, okularach ochronnych i maseczce. Do zabiegów wykorzystuje się sterylne i jednorazowe: tampony, rękawiczki, ręczniki, waciki, ligninę, gaziki, serwety oraz inne materiały kosmetyczne, które po użyciu podlegają utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami o niebezpiecznych odpadach medycznych. Narzędzia kosmetyczne wielokrotnego użytku po zabiegu poddawane są dezynfekcji oraz sterylizacji z użyciem autoklawu, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami i wymogami Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej.


W Gabinecie używane są preparaty do dezynfekcji tylko takie, które zostały pozytywnie zaopiniowane i dopuszczone do użytku w gabinecie kosmetycznym przez Narodowy Instytut Zdrowia – Państwowy Zakład Higieny.


W przypadku wątpliwości lub obaw związanych z wykonywanym zabiegiem Personel Gabinetu zobowiązany jest w sposób jasny, klarowny i rzetelny udzielić wyczerpującej informacji na temat wykonywanego zabiegu.


Personel Gabinetu, w uzasadnionych wypadkach, zastrzega sobie prawo odmowy wykonania usługi.

Klienci


Klientem Gabinetu może być dowolna, pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca zdolność do czynności prawnych.


Dopuszcza się korzystanie z zabiegów przez osoby niepełnoletnie, powyżej 13 roku życia, za wyraźną zgodą ich rodziców lub osoby uprawnione do reprezentowania niepełnoletniego, które biorą za osobę niepełnoletnią pełną odpowiedzialność, podpisując stosowne oświadczenia. Personel Gabinetu jest uprawniony do żądania w każdym czasie przedłożenia stosownej zgody przez osoby uprawnione do reprezentowania niepełnoletniego.


Przed przystąpieniem do świadczenia usługi kosmetycznej Personel Gabinetu przeprowadza z Klientem wywiad kosmetyczny w celu ustalenia, czy ze względu na stan zdrowia Klienta, przebyte choroby czy tryb życia nie zachodzą przeciwwskazania do przeprowadzenia zabiegu. Pozyskane informacje służą również do ustalenia odpowiednio dobranych zaleceń pozabiegowych. Klienci korzystający z usług Gabinetu Kosmetyki Estetycznej, każdorazowo są zobowiązani do zapoznania się ze wskazaniami i przeciwwskazaniami do danego zabiegu.


Klienci przed rozpoczęciem zabiegu mają obowiązek powiadomić Personel Gabinetu o wszelkich dolegliwościach mogących stanowić przeciwwskazanie do przeprowadzenia zabiegu kosmetycznego. Klienci są zobowiązani do poinformowania o: chorobach serca, używaniu rozrusznika serca, chorobach nowotworowych, stanach zapalanych w fazie ostrej, przebytej żółtaczce, ciąży lub okresie połogowym, posiadanych protezach, przebytych zabiegach nakłuwania/pearcingu, wkładkach domacicznych, chorobach wirusowych i bakteryjnych, chorobach tarczycy, przyjmowanych antybiotykach, niedawnej ekstrakcji zęba, a także innych dolegliwościach, chorobach, schorzeniach, przeziębieniach, które mogłyby mieć istotny wpływ na wykonanie zabiegu i/lub skutki pozabiegowe.


Jeżeli nastąpi wyraźne pogorszenie samopoczucia u osoby, u której wykonywany jest zabieg, to jest ona zobowiązana poinformować Personel Gabinetu o pogorszeniu swojego samopoczucia, zarówno w trakcie wykonywania zabiegów i/lub tuż przed jego rozpoczęciem, a także tuż po zakończeniu zabiegu.


Osoba, korzystająca z usług Gabinetu Kosmetyki Estetycznej wyraża zgodę na możliwość wykonania dokumentacji fotograficznej, zgodnie z udzielonymi zgodami / oświadczeniami wynikającymi z odnośnych przepisów.


Każda Klientka czy Klient przed rozpoczęciem zabiegu powinni zdjąć całą biżuterię i zabezpieczyć ją do czasu zakończenia zabiegu/zabiegów.


W Gabinecie Kosmetyki Estetycznej, w oczekiwaniu na wykonanie usługi, zobowiązuje się Klientów do zachowanie ciszy, wyciszenia telefonów komórkowych i nie korzystania z nich ze względu na działanie niektórych urządzeń elektronicznych oraz na komfort Klientów i Personelu przebywających w tym czasie w Gabinecie. Zakaz używania telefonu komórkowego lub/i innego urządzenia GSM/LTE przez osobę, która ma wykonywany zabieg(i).


Zabrania się wprowadzania na teren Gabinetu jakichkolwiek zwierząt.


Podczas wykonywania wszelkich zabiegów Klient/Klientka zobowiązany/-a jest do ograniczenia wykonywania gwałtownych ruchów, silnej gestykulacji, które mogłyby wpłynąć na bezpieczeństwo i zdrowie Klienta/Klientki i Personelu wykonującego zabieg.


Niezastosowanie się Klienta/ Klientki do wymagań Regulaminu skutkuje wyłączeniem odpowiedzialności Gabinetu Kosmetyki Estetycznej za przeprowadzony zabieg lub/i odmową wykonania usługi.

Świadczenie usług kosmetycznych


Gabinet świadczy usługi w oparciu o ceny umowne lub/i ceny obowiązujące według cennika dostępnego na portalu rezerwacyjnym Booksy, a także na stronie firmowej Gabinetu www.gabinetkosmetykiestetycznej.pl.


Rezerwacji wizyty można dokonać poprzez aplikację Booksy lub/i telefonicznie bezpośrednio z Personelem Gabinetu. Przy rezerwacji terminu należy podać imię i nazwisko, numer kontaktowy oraz rodzaj usługi/zabiegu.

 

Gabinet ma prawo odmówić wykonania usługi bez podania przyczyny.


Wizytę można odwołać lub przełożyć najpóźniej 24 godziny przed planowaną wizytą w Gabinecie. Osoby, które 2-krotnie anulują rezerwację w czasie krótszym niż 24-godzinny okres przed planowanym spotkaniem, bądź nie pojawią się na wyznaczonej wizycie bez wcześniejszego powiadomienia, uznane zostaną za Klientów nierzetelnych. Osoby te nie mają możliwości skorzystania z oferowanych przez Gabinet zniżek, upustów, zabiegów/usług w promocyjnych cenach.

 

Gabinet zastrzega sobie prawo do pobrania zadatku, który jest odliczany od ceny w dniu wykonania usługi. Zadatek należy wpłacić w Gabinecie lub na podane konto niezwłocznie w dniu ustalenia terminu usługi. W przypadku braku wpłaty rezerwacja zostanie anulowana. W przypadku nie pojawienia się na umówionej wizycie, bądź w przypadku anulowania, odwołania lub zmiany terminu wizyty - zadatek przepada w całości. Za nieobecnych zostaną uznani także Klienci w przypadku spóźnienia się powyżej 15 minut od ustalonego czasu wizyty.


Klient zobowiązany jest do zgłoszenia się w wyznaczonym dniu i godzinie na umówiony zabieg. Na wizytę należy przyjść punktualnie, nie więcej niż 10 minut przed czasem. W przypadku spóźnienia Klienta wizyta nie ulega przedłużeniu. W sytuacji spóźnienia powyżej 15 minut, Personel Gabinetu odmówi wykonania usługi, gdyż nie będzie ona mogła być wykonana w sposób zadowalający dla Klienta i Personel Gabinetu.


Personel Gabinetu odmówi wykonania usługi, gdy Klientka wymaga wykonania usługi w sposób niezgodny z techniką jej wykonania w Gabinecie Kosmetyki Estetycznej lub w przypadku, gdy usługa ma być wykonana jako uzupełnienie lub/i korekta usługi wykonanej przez inną osobę/firmę świadczącą usługi kosmetyczne. Personel Gabinetu zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania usługi, polegającej na: stylizacji hybrydowej lub stylizacji rzęs w przypadku znacznego osłabienia płytki paznokci czy rzęs Klientki, jeżeli miałoby to wpływ na końcowy efekt wizualny i estetyczny stylizacji.


Gabinet zastrzega sobie prawo do odwołania zabiegu z jednoczesną zmianą jego terminu lub do umówienia nowego terminu w późniejszym czasie, o czym Klient/Klientka zostanie wcześniej poinformowany/-a. Odwołanie wizyty bez gwarancji zmiany zarezerwowanego terminu na inny dzień może również nastąpić w wyniku sytuacji losowych niezależnych od Gabinetu.


Personel Gabinetu podczas wykonywanych zabiegów potrzebuje maksymalnego skupienia i uwagi. Ze względu na komfort Klientów i komfort pracy oraz bezpieczeństwo, w Gabinecie nie mogą przebywać osoby trzecie oraz dzieci.

Reklamacje


Reklamacje należy zgłaszać niezwłocznie po wykonaniu usługi osobiście w godzinach pracy Gabinetu Kosmetyki Estetycznej.


Reklamacje dotyczące usługi wykonanej na płytce paznokci obejmują bezpłatną poprawę następujących uszkodzeń paznokci (w przeciągu 3 dni od dnia wykonania usługi): odklejenie, zapowietrzenie, matowienie topu. Uszkodzenia wynikające z niewłaściwego użytkowania tzw. mechaniczne m.in. rysy, ukruszenia, złamania, przebarwienia, Personel Gabinetu naprawia odpłatnie.


Reklamacje dotyczące rzęs uwzględniane są w sytuacji, gdy znaczna część nowych rzęs wypadnie w przeciągu 5 dni od daty ich aplikacji. Naturalne wypadanie rzęs własnych następuje nieregularnie i zdarzają się sytuacje, że na jednym i drugim oku mogą być widoczne różnice w ilości rzęs – taka sytuacja nie stanowi podstawy do reklamacji, a wykonanie zabiegu uzupełnienia będzie odpłatne – zgodnie z Cennikiem obowiązującym w dniu wykonania usługi.


Podstawą do złożenia reklamacji jest dostarczenie w postaci oryginału paragonu fiskalnego lub innego dowodu zapłaty za usługi (potwierdzenie przelewu, wydruk za płatność kartą), czy wydanego bonu upominkowego.


Rozpatrzenie reklamacji odbywa się w okresie 14 dni od daty wpływu reklamacji do Gabinetu.


Po rozpatrzeniu reklamacji Klient jest zobowiązany do podpisania protokołu reklamacyjnego w Gabinecie.


Za pozytywne rozpatrzenie reklamacji uznaje się naprawę lub/i w przypadku, gdy naprawa jest niemożliwa - zwrot kosztów zabiegu/usługi według obowiązującego cennika na dzień wykonania usługi lub według ustaleń akceptowalnych przez Usługobiorcę i Usługodawcę. Ewentualny zwrot kosztów nastąpi w formie gotówki lub przelewem na konto bankowe wskazane przez reklamującego. Wszelkie czynności dotyczące operacji finansowych dla ich ważności powinny być zawarte w formie pisemnej.

Odpowiedzialność


Gabinet nie bierze odpowiedzialności za powikłania po zabiegu lub brak pożądanych efektów zabiegu w przypadku nie stosowania się do zaleceń pozabiegowych oraz pielęgnacji domowej, a także w przypadku zatajenia przez Klienta/Klientkę informacji dotyczących zdrowia i przyjmowanych leków mogących mieć istotny wpływ na efekt końcowy zabiegu/zabiegów.


Gabinet nie odpowiada za niezadowolenie Klientów z efektu końcowego zabiegu, które wynikają z subiektywnych odczuć Klienta, jeśli zabieg został wykonany w sposób profesjonalny, zgodny ze sztuką kosmetyczną i w sposób nieustępujący ogólnie przyjętym standardom.


Gabinet nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione bez nadzoru, poza wyznaczonym miejscem do przechowania.


Klientka/Klient ponosi pełną odpowiedzialność finansową za wszelkie uszkodzenia bądź zniszczenia wyposażenia Gabinetu dokonane przez siebie lub/i przez osoby towarzyszące lub/i będące pod opieką Klienta/Klientki Gabinetu Kosmetyki Estetycznej.

Postanowienia końcowe


W Gabinecie Kosmetyki Estetycznej obowiązuje całkowity zakaz palenia i używania tytoniu oraz wyrobów tytoniowych i nikotynowych, w tym papierosów elektronicznych, jak również obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów alkoholowych oraz innego rodzaju używek lub/i środków odurzających.


Każdy Klient ma prawo do wglądu do Regulaminu, cennika usług i certyfikatów uzyskanych przez Personel Gabinetu, a także do wglądu, zmiany, poprawek danych – zgodnie z obowiązującymi przepisami i w zgodzie z podpisanymi przez Klienta/Klientkę oświadczeniami/zgodami.


Gabinet Kosmetyki Estetycznej zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie w każdym czasie.


W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

 

Wszelkie informacje przekazywane przez Gabinet Kosmetyki Estetycznej

w trakcie wizyty w Gabinecie mają charakter wyłącznie informacyjny

i nie zastępują profesjonalnej porady lekarskiej.

Nie powinny stanowić podstawy do podejmowania decyzji dotyczących stanu zdrowia.